×

ที่ประชุม สว. มีมติ ‘ไม่เห็นชอบ’ พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

โดย THE STANDARD TEAM
19.02.2024
  • LOADING...
ธิติ แสงสว่าง

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภา พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วน คือให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง) (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561)

 

พล.อ. ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้นำเสนอรายงานและเสนอประชุมลับก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ

 

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบให้ พล.ต.อ. ธิติ แสงสว่าง ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 80 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 88 คะแนน และงดออกเสียง 30 คะแนน

 

สำหรับประวัติของ พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ปัจจุบันมีอายุ 58 ปี โดยจบการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจปี 2529 และจบการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2544 ซึ่งประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่ง อาทิ ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557, ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 29 ตุลาคม 2558, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising