×

ราชกิจจาฯ เผย ‘รวมไทยยูไนเต็ด’ สิ้นสภาพพรรคการเมืองแล้ว หลังคณะกรรมการบริหารมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรค

โดย THE STANDARD TEAM
28.05.2023
  • LOADING...
รวมไทยยูไนเต็ด

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ลงนามโดย อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 มีเนื้อหาว่า

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อไทยพัฒนา ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ด (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) ลงวันที่ 26 มกราคม 2565

 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น พงศ์ธร เพชรชาติ เลขาธิการพรรครวมไทยยูไนเต็ด รักษาการแทนหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรครวมไทยยูไนเต็ด ตามข้อบังคับพรรครวมไทยยูไนเต็ด พ.ศ. 2564 ข้อ 122

 

กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

สำหรับพรรครวมไทยยูไนเต็ดเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มี วรนัยน์ วาณิชกะ เป็นหัวหน้าพรรค และ วินท์ สุธีรชัย ซึ่งลาออกจาก ส.ส. พรรคก้าวไกล มาเป็นเลขาธิการพรรค ปัจจุบันวรนัยน์สังกัดพรรคชาติพัฒนากล้า ส่วนวินท์สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising