×

กองทัพอากาศจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมสร้างขวัญและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในกองทัพฯ

โดย THE STANDARD TEAM
18.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (18 มกราคม) พล.อ.อ. อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ในส่วนของกองทัพอากาศ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

โดยกองทัพอากาศได้จัดกำลังพลสวนสนาม จำนวน 5 กองพัน ได้แก่

 

  1. กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  2. กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  3. กองพันทหารอากาศโยธิน กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
  4. กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
  5. กองพันปฏิบัติการพิเศษ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

พร้อมทั้งจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16) จากฝูงบิน 103 กองบิน 1 และเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23) จากฝูงบิน 501 กองบิน 5 บินผ่านบริเวณพิธี

 

นอกจากนี้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธี ได้เข้าปฏิญาณตนในพิธีครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารโดยสมบูรณ์

 

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้อ่านโอวาทของ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เนื่องในวันกองทัพไทย ความตอนหนึ่งว่า “วันกองทัพไทย เป็นวันสำคัญของคนไทย ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงวีรกรรมความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ได้รับชัยชนะประกาศอิสรภาพ มีเอกราชในราชอาณาจักรจนเป็นผืนแผ่นดินประเทศไทยมาถึงจวบจนทุกวันนี้ ในวันนี้ทหารทุกเหล่าทัพจะต้องเข้าร่วมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและเป็นหลักชัยอยู่ท่ามกลางทหารทั้งปวง ขอให้ทหารทุกท่านจงยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้โดยเคร่งครัดและมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด กองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองที่ทหารจักต้องรักษาไว้เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ ต้องดูแลช่วยเหลือประชาชน พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้มีความถูกต้อง ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีระเบียบวินัย และมีจิตอาสาในการทำความดี พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีศักยภาพ พร้อมสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกองทัพไทยให้บรรลุความสำเร็จ และสร้างเสริมประเทศชาติให้มีความผาสุก ร่มเย็น สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป”

 

กองทัพอากาศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทย ได้ปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่องในการเตรียมกำลังกองทัพอากาศเพื่อปกป้องราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม โดยได้ดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาสู่กองทัพอากาศที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย คนคุณภาพ การข่าวที่มีคุณภาพ กำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ การส่งกำลังบำรุงที่ลื่นไหล เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ข้าราชการมีความสุขด้วยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

การเตรียมกำลังของกองทัพอากาศเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อดำเนินภารกิจการป้องกันทางอากาศและการปฏิบัติการทางอากาศด้วยแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างยั่งยืน ทำให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์

 

ปี พ.ศ. 2566 กองทัพอากาศยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างขวัญและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการกองทัพอากาศให้สามารถใช้ความสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงาน เพื่อพัฒนากองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ สานต่อ สร้างขวัญ พัฒนา

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising