×

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาแล้ว มีผล 19 กันยายนนี้

โดย THE STANDARD TEAM
27.08.2019
  • LOADING...
พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น 

 

บัดนี้จะสิ้นกำหนดเวลา 120 วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising