×

นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์ ยื่น 6 ข้อถึงนายกฯ คัดค้านย้ายอุเทนถวาย

โดย THE STANDARD TEAM
27.02.2024
  • LOADING...
อุเทนถวาย

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์) กลุ่มนักศึกษาอุเทนถวาย สมาคมศิษย์เก่า และคณะอาจารย์อุเทนถวาย จำนวน 120 คน นำโดย ทักษิต เรียบร้อย นายกสโมสรนักศึกษา และ สมชัย ไตรพิทยากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอคัดค้านการย้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อุเทนถวาย)

  

โดยในหนังสือดังกล่าวได้แสดงเจตจำนงพร้อมกับข้อเรียกร้องตามวัตถุที่ประสงค์ ดังนี้

 

  1. ขอคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่อุเทนถวาย ถนนพญาไท หรืออุเทนถวาย ออกจากที่ดินพิพาทตามเหตุผลที่กราบเรียนมาข้างต้น และขอให้ธำรงตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ เพื่อใช้เฉพาะกิจการการศึกษาวิชาช่าง โดยมีชื่อ ‘อุเทนถวาย’ ไว้เช่นเดิม

 

  1. พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนจัดทำร่าง ยกวิทยฐานะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาที่ดินพระราชทานอันเป็นที่ตั้งของอุเทนถวาย ให้มีศักยภาพด้านความพร้อมในการรองรับการพัฒนาสรรพความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ให้พร้อมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ จนเป็นที่ปรากฏต่อสังคมโลกทั่วไป

 

  1. พิจารณามีคำสั่งให้อุเทนถวายมีสิทธิในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับการศึกษาต่อไปได้, ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน แต่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเอกเทศ อิสระ และคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งผ่านการกำกับดูแลและสนับสนุนจากหน่วยงานทางด้านการศึกษาของภาครัฐโดยตรง ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขให้การพัฒนาสถานศึกษาอุเทนถวายอยู่ภายใต้ภาระผูกพันการอ้างสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนิติบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสั่งให้ชะลอหรือระงับได้

 

  1. โดยเหตุที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อุทิศให้โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีเนื้อที่เป็นเศษเสี้ยวส่วนน้อยของที่ดินของนิติบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่มีเหตุขัดข้องในการหยิบยกแปลความพระราชประสงค์ผิดแผกแตกต่างไปจากประวัติความเป็นมา เพื่อเอาไปเป็นของนิติบุคคล ชาวอุเทนถวายจึงมีความจำเป็น โดยได้ทำการร้องขอความเป็นธรรมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในประเด็นนี้ด้วย

 

อนึ่ง เพื่อบรรเทาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาวอุเทนถวายขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านคณะรัฐมนตรี และท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ได้โปรดดำเนินการมุ่งเน้นยึดถือประโยชน์การศึกษาให้เป็นที่ตั้งสำหรับการศึกษาวิชาช่างก่อสร้างเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้ามายุติปัญหาการนำที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการศึกษา อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ไปเป็นของนิติบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือประโยชน์ส่วนบุคคลใดๆ ด้วยการจดทะเบียนโฉนดที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเป็นที่ตั้งสถานศึกษาเท่านั้น และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามแบบที่กฎหมายกำหนด

 

  1. ขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับคำสั่งหรือไม่ออกคำสั่ง โดยไม่มีการโยกย้ายนักศึกษาอุเทนถวายไปเรียนที่แห่งอื่น การงดรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งโยกย้ายคณะครู อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ไปประจำการที่อื่น

 

  1. ขอให้มีการออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย สัดส่วนเท่ากัน ประธานและคณะกรรมการฝ่ายที่ 3 มีที่มาจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือคาดหมายได้ว่ามีประโยชน์ได้เสียกับคู่กรณี และระบุกำหนดการแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 

“จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ด้วยความเข้าใจข้อเรียกร้องชาวอุเทนถวายตามหนังสือนี้ ก่อนใช้อำนาจสั่งการ ดำเนินการ หรือแนวทางใดๆ ในการยุติข้อพิพาท หากท่านนายกรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ขอได้โปรดมีหนังสือเชิญประชุมหารือแนวทางเสนอบุคคลฝ่ายคู่กรณี และเสนอประธานและคณะกรรมการฝ่ายที่สาม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ถนนพญาไท ต่อไป” หนังสือดังกล่าวระบุ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising