×

ครม. มีมติถอนร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชี้ยังไม่จำเป็น เหตุสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจผู้ประกอบการแตกต่างไปจากเดิม

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2021
  • LOADING...
ร่าง พ.ร.บ.

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอนร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในการตรา พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากการจัดทำร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ที่หวังจะใช้บังคับในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทั่วไปท่ามกลางระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นทำได้ยาก  

 

นอกจากนั้นการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับมีร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นกลไกการบริหารจัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเริ่มต้น 

 

สำหรับในระยะยาวจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษอื่นๆ นอกจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC), พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC), พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เพื่อให้การขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories