×

ราเมศยืนยัน ไม่เห็นด้วยแก้กฎหมายลดความเป็นอิสระธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2024
  • LOADING...
ราเมศ พูดถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันนี้ (6 พฤษภาคม) ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นของฝั่งรัฐบาลที่ระบุว่า การแก้ พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยฯ เพื่อลดความเป็นอิสระของ ธปท. ขอใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายว่า

 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการส่งสัญญาณผ่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ได้กล่าวถึง ธปท. ว่าเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แน่นอนว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องหาวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแน่นอน

 

การแก้กฎหมายก็ย่อมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ ซึ่งหากมีการยื่นแก้ไข ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เราไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน เพราะการลดความเป็นอิสระของ ธปท. จะส่งผลเสียหายต่อประเทศ

 

ราเมศกล่าวต่อว่า การปรับปรุง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยฯ ล่าสุดเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่มีความครอบคลุมหลายส่วน ทั้งในเรื่องความเป็นอิสระ และให้มีความโปร่งใส สร้างการถ่วงดุลฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้เงินให้อยู่ในหลักการที่ถูกต้อง และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในสถานะทางการเงินของประเทศ ซึ่งเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกได้กำหนดให้ธนาคารกลางมีความเป็นอิสระ แยกการใช้อำนาจออกจากฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจน

 

ราเมศกล่าวต่อว่า รัฐบาลอึดอัดใจ ไม่สบายใจต่อท่าทีของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการท้วงติงไม่เห็นด้วยกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่พยายามผลักดัน แต่ด้วยกฎหมายมีความเข้มแข็งในเรื่องการปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐบาลจึงไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจ

 

เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดว่า นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ธปท. เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ โดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง

 

ราเมศได้อธิบายต่อว่า การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความสุจริตใจเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เพื่อให้เห็นความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดิน

 

ถ้ารัฐบาลเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถึงขั้นทุจริตต่อหน้าที่ บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ ขอท้าให้รัฐบาลรีบปลดได้เลย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising