×

‘ปตท.’ เคาะ 5 ม.ค. 64 กำหนดสิทธิจองซื้อหุ้นไอพีโอ ‘OR’

18.12.2020
  • LOADING...
‘ปตท.’ เคาะ 5 ม.ค. 64 กำหนดสิทธิจองซื้อหุ้นไอพีโอ ‘OR’

คณะกรรมการบริษัท บมจ.ปตท. (PTT) มีมติกำหนดให้วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ PTT (Record Date) ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ที่เตรียมจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ OR จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 300 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. มีมติกำหนดวิธีการคำนวณอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) ภายใต้สูตรการคำนวณ ทำให้อัตราการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) เบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 95 หุ้นสามัญของ ปตท. ต่อ 1 หุ้นสามัญของ OR (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

ปตท. จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ OR มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้ปิดบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทในธุรกิจถ่านหินภายใต้กลุ่ม Sakari Resource Limited (SAR) โดย SAR เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท์ จำกัด (PTTGM) ซึ่ง ปตท. ถือหุ้น PTTGM ทั้งหมด ได้แก่

1. Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD) จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ซึ่งปัจจุบันไม่มีการดำเนินธุรกิจแล้ว

2. Sakari Energy Pte. Ltd. (SE) จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ซึ่งปัจจุบันไม่มีการดำเนินธุรกิจแล้ว

3. PT. Tri Tunggal Lestari Bersama (TTL) จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อถือใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ การปิดบริษัทที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ปตท. โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการปิดบริษัทดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising