×

มหาดไทยสั่งทุกจังหวัดเตรียมพร้อม ป้องกันไฟไหม้ช่วงตรุษจีน 2561

12.02.2018
  • LOADING...

วันนี้ (12 ก.พ.) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยในช่วงตั้งแต่วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง การจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารในย่านธุรกิจ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

 

เพื่อเป็นการเน้นย้ำเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุจากการจราจรที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงสั่งการให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ 3 มาตรการ ได้แก่ 

1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจ ตรวจสอบและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย โดยเฉพาะข้อมูลสถานประกอบการ สถานบริการ พื้นที่ในชุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ที่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง และอาจก่อให้เกิดสาธารณภัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝ้าระวังสถานที่ และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และดำเนินการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดภัย รวมทั้งจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รักษาความสงบเรียบร้อย และเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และสถานที่ท่องเที่ยว

 

2. มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเร่งสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทุกประเภทเพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัด ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยอันตราย ตลอดจนบทลงโทษทางกฎหมายกรณีการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 

3. มาตรการด้านกฎหมาย โดยกำชับให้ผู้อำนวยการในพื้นที่ที่รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน ออกเฝ้าระวัง ตรวจตราอาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยประสานการปฏิบัติกับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนอย่างเคร่งครัด และกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน และดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามมาตรการ 10 มาตรการ และให้พิจารณาจัดให้มีจุดตรวจตามจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามสภาพพื้นที่

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือน ชุมชน และจุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดภัยและอุบัติเหตุ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising