×

เตรียมแผนฟื้นฟู ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสารอัตราเดียว จ่อชง ครม. อนุมัติเช่ารถ EV 2,511 คัน จ้างเอกชนเดินรถ

โดย THE STANDARD TEAM
14.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (14 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยกรมการขนส่งทางบกจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบ 

 

  1. แนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยมีโครงข่ายหลักจำนวน 162 เส้นทาง และให้ ขสมก. บริหารจัดการเดินรถตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) ทั้งนี้ ให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้ครอบคลุมพื้นที่และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งในอนาคตต่อไป 

 

  1. ให้ ขสมก. มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางที่มีการกำหนดใหม่ หรือเส้นทางเดินรถที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก่อนผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น ในกรณีที่ ขสมก. ไม่ประสงค์เดินรถในเส้นทางดังกล่าว ให้กรมการขนส่งทางบกโดยอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไป 

 

  1. นโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารให้ ขสมก. จัดเก็บเป็นอัตราเดียว (Single Price)ในอัตรา 30 บาทต่อคนต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว โดยในอนาคตอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสารเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ไตรศุลีกล่าวว่า ขณะที่ ขสมก. จะเสนอ ครม. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 

  1. การเสนอขอทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับเดิม) เป็นเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยให้ ขสมก. เช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน และจ้างเอกชนเดินรถให้บริการ (รถโดยสารไฟฟ้า (EV) หรือรถโดยสาร NGV) จำนวน 1,500 คัน

 

  1. อนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

 

  1. อนุมัติในหลักการให้รัฐบาลรับภาระหนี้สินของ ขสมก. โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ของ ขสมก. เมื่อ Ebitda เป็นบวก (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลรับภาระชำระดอกเบี้ยของ ขสมก. แล้ว) 

 

ทั้งนี้ ยอดหนี้คงค้างที่รัฐบาลรับภาระจะเป็นยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กรณี Ebitda เป็นบวกแค่ 1 หรือ 2 ปี แล้วกลับมาเป็นลบ ในหลักการปีถัดไป รัฐจะไม่ชำระหนี้เงินต้นให้

 

  1. อนุมัติหลักการเพื่อขอสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐจำนวน 7 ปี โดยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ไตรศุลีกล่าวว่า อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมดังกล่าวยังต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของ ขสมก. ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories