×

ประยุทธ์ปรับทัพ ตั้งสมคิดคุม 6 รมต. ขับเคลื่อนการค้าการลงทุน

โดย THE STANDARD TEAM
22.01.2020
 • LOADING...

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2563 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน

 

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศ ทั้งในส่วนของการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในช่วงปี 2563-2564 และกำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านการคลัง ด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำกับและเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศ ทั้งในส่วนของการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในช่วงปี 2563-2564 ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรการกำกับและเร่งรัดการขับเคลื่อน กำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง 

 

ด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการดำเนินการต่อไป 

 

รวมถึงจัดทำโครงการและมาตรการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนและมาตรการด้านการร่วมทุน และมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่อนายกรัฐมนตรี

 

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย 25 คน

 1. รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการ
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
 8. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (กอบศักดิ์ ภูตระกูล) กรรมการ
 9. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 10. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 11. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 12. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 13. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 14. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 16. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 17. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 18. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 19. อธิบดีกรมเจรจาการระหว่างประเทศ
 20. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 21. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 22. รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 23. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 24. ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
 25. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

ทั้งนี้ นายกฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการก็ได้

 

ภาพ: แฟ้มภาพ

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories