×

ประยุทธ์ ตั้ง ‘ไตรรงค์ สุวรรณคีรี’ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หลังลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

โดย THE STANDARD TEAM
09.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (9 พฤศจิกายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 289/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้ง ‘ไตรรงค์ สุวรรณคีรี’ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ

 

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สำหรับไตรรงค์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา รวมระยะเวลาที่เป็นสมาชิกพรรคกว่า 38 ปี

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising