×

ประยุทธ์ชื่นชม ‘เสาวลักษณ์ ทองก๊วย’ คนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
05.03.2021
  • LOADING...
ประยุทธ์ชื่นชม ‘เสาวลักษณ์ ทองก๊วย’ คนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ

วันนี้ (5 มีนาคม) เสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) วาระปี 2021-2024 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สตรีพิการไทยได้เป็นตัวแทนคนพิการในเวทีระดับโลก

 

ทั้งนี้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้เสนอชื่อเสาวลักษณ์ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฯ แทน มณเฑียร บุญตัน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งรายชื่อและจัดกิจกรรมพบปะหารือ รวมถึงประชาสัมพันธ์การลงสมัครเลือกตั้งของไทยอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2020 เสาวลักษณ์ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ให้ดำรงตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงจำนวน 107 เสียง จาก 168 เสียง จากผู้สมัครทั้งหมด 88 ประเทศ 

 

ด้าน อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่เสาวลักษณ์ได้เป็นตัวแทนคนพิการในเวทีระดับโลก และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของไทยในการมีบทบาทนำด้านการส่งเสริมงานด้านคนพิการ และขอชื่นชมเสาวลักษณ์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ และผลักดันมิติเกี่ยวกับคนพิการในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน โดยเฉพาะการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมบทบาทของสตรีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ การไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กพิการ การดำรงชีวิตอิสระ และการมีส่วนร่วมของคนพิการบนพื้นฐานของความเท่าเทียม พร้อมเชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวแทนของประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนพิการในเวทีระดับโลก

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories