×

ประวิตรนั่งหัวโต๊ะกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า เห็นชอบปรับปรุง ‘ตึกโดม ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์’ หลังทรุดโทรม

โดย THE STANDARD TEAM
17.05.2021
  • LOADING...
ประวิตรนั่งหัวโต๊ะกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า เห็นชอบปรับปรุง ‘ตึกโดม ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์’ หลังทรุดโทรม

วันนี้ (17 พฤษภาคม) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2564 โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยให้ ทส., มหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการกำหนดเขตพื้นที่เมืองเก่าอย่างทั่วถึง  

 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเดิมอาคารมีสภาพทรุดเอียงและทรุดโทรม สมควรบูรณะให้กลับมามีความสง่างามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญของบ้านเมือง พร้อมทั้งให้สามารถใช้ประโยชน์สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง และเห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าปัตตานี โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘เมืองเก่าปัตตานี ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้’ รวมทั้งได้เห็นชอบ ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของอาคารและที่ดิน ซึ่งเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับเจ้าของที่ดินและอาคารในพื้นที่เขตเมืองเก่าและกรุงรัตนโกสินทร์

 

พล.อ. ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งให้กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าได้สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เพื่อให้คนไทยมีความภาคภูมิใจและเก็บไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไป

  • LOADING...

READ MORE






Latest Stories

Close Advertising