×

ประวิตร แก้ตัวพัลวัน บอก พปชร. ได้เก้าอี้ อบต. 4,500 ที่นั่ง เป็น ‘สมาชิกพรรค’ ที่ไปลงสมัครฯ เอง

โดย THE STANDARD TEAM
30.11.2021
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชี้แจงกรณีหลังให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภา อบต. ที่พรรคพลังประชารัฐได้มา 4,500 ที่นั่งว่า “เป็นสมาชิก พปชร. ที่ไปลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. แล้วสมาชิกพรรค ไม่ใช่คนของพรรคเหรอ สื่อจ้องจับผิดผมอยู่เรื่อย”

 

สำหรับมาตรา 34 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระบุว่า ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆ โดยมิชอบ ด้วยหน้าท่ีและอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดๆ ท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอำนาจส่ังให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้ ให้กรรมการการเลือกต้ังที่พบเห็นการกระทำตามวรรคหน่ึง มีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำน้ันได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising