×

ประวิตรเผยผลการศึกษาก่อตั้ง ‘กระทรวงน้ำ’ ศูนย์รวมการบริหารน้ำระยะยาว เตรียมส่งบอร์ด กนช. พิจารณาแนวทางต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
18.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (18 พฤศจิกายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นถึงผลการศึกษาการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกร่างพิมพ์เขียวการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการน้ำของประเทศ และยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำ

 

พร้อมทั้งเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อจะได้พิจารณาในรายละเอียดถึงแนวทางการจัดตั้งที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว เพื่อการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคงในระบบโครงสร้างพื้นฐานของทรัพยากรน้ำของประเทศ

 

“ในเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอ และสามารถป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำ ซึ่งมีความสำคัญกับโครงสร้างเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของเกษตรกร เพราะในแต่ละปีประชาชนในหลายพื้นที่ต้องเผชิญปัญหากับภัยพิบัติ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง รัฐบาลต้องเร่งวางแผนและช่วยเหลือเฉพาะหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประชาชน จึงได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน โดยบูรณาความร่วมมือของหน่วยงานที่ปัจจุบันมีหน่วยเกี่ยวข้องถึง 38 หน่วยงาน ที่สังกัดในกระทรวงต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นเอกภาพ จึงเห็นว่ากระทรวงน้ำจะเป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการน้ำได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในระยะยาว” พล.อ. ประวิตรกล่าว 

 

ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวได้สรุปภาพรวมแนวโน้มบริบทของน้ำในอนาคตว่ามีความต้องการน้ำสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ำต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนของสภาวะภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนสูง ในขณะที่แหล่งน้ำต้นทุนต้องมีการจัดหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน และเป็นไปอย่างล่าช้า โครงสร้างของหน่วยงานมีความซ้ำซ้อน ทำให้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำยังขาดเอกภาพและการบูรณาการที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 

 

ทั้งนี้ การดำเนินการต้องเน้นความสำคัญของประชาชนเป็นที่ตั้งและต้องสอบถามความต้องการที่แท้จริง ในด้านการวางระบบน้ำทั่วประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่มาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ต้องดูแลในทุกมิติอย่างรอบคอบ ดังนั้นความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำจึงเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising