×
396509

ประวิตรประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เน้นคุณภาพการศึกษา ลดเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดย THE STANDARD TEAM
14.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (14 กันยายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

1. การสร้างความตระหนักรู้
2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผน 3 ระดับของประเทศ
3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การจัดทำโครงการ การดำเนินงาน และการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ภาคีการพัฒนา
6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและประสานงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลักและ 169 เป้าหมายย่อย ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะครอบคลุมการพัฒนาได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งจะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ

 

พล.อ. ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการและประสานสอดคล้องการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ต้องเตรียมความพร้อมการรับมือกับปัญหาความท้าทายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 หรือภัยธรรมชาติอย่างวาตภัยและอุทกภัย รวมทั้งการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแก้ปัญหาความยากจน การส่งเสริมภาคเกษตรกรรม และการลดความเหลื่อมล้ำโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 

พล.อ. ประวิตร ยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ให้มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยทุกมิติไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตข้างหน้าร่วมกันต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories