×

บรรยากาศก่อนประชุม ครม. ประวิตรหัวโต๊ะสัปดาห์ที่ 3 จ่อขึ้นค่าแรง ให้มีผล 1 ต.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
13.09.2022
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (13 กันยายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจ จับตากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอการปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา สูงสุดไม่เกิน 354 บาท ต่ำสุด 328 บาท เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานแก่ประชาชนด้านค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) กับกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันในรอบบิลเดือนนี้

 

ด้านกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่กำลังจะหมดอายุต่อไปอีก ส่วนจะลดลงเท่าเดิมที่ลด 5 บาทต่อลิตร หรือลดลงกี่บาทต่อลิตร ขอให้รอติดตามผลจากที่ประชุมในวันนี้ แต่รัฐบาลจะยังคงช่วยดูแลราคาพลังงานต่อไป โดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลัง ทำให้ต้องช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มและช่วยเหลือในการดูแลราคาน้ำมันดีเซล

  

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานปี 4 ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท พร้อมทั้งเสนออนุมัติมาตรการปาล์มน้ำมันประกันรายได้ปี 4 พร้อมมาตรการคู่ขนาน วงเงินรวม 6,437 ล้านบาท

 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing ZOonotic Disease Emergence (PREZODE)  

 

ขณะที่เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ สศช. เสนอภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2565 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ขณะที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 ประจำปี 2564 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี

 

ด้านกระทรวงการต่างประเทศเสนอการสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ และรองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย และการปิดกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย 

 

ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่… (พ.ศ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ป.ป.ท. เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่…) พ.ศ….

 

ส่วนกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท (ฉบับที่…) พ.ศ…. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ…. 

 

กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่…) พ.ศ….  

 

กระทรวงการคลังเสนอการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาในการขายที่ดินราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษา

 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย

 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising