×

บอร์ด กพช. มีมติเลื่อนแผนปลดเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ ออกไปจนถึงสิ้นปี 2568 จากสถานการณ์ LNG มีราคาสูง

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2022
  • LOADING...
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ

วันนี้ (22 มิถุนายน) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 159) โดยมี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

พล.อ. ประยุทธ์ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ภายใต้สถานการณ์ขณะนี้ที่มีปัญหาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งต้องร่วมกันคลี่คลายให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม มีเรื่องที่น่ายินดีล่าสุด Fitch Ratings ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นมาตรฐานทางด้านการเงินการคลังที่แข็งแกร่งมีเสถียรภาพ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการของรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบที่สุดในการดูแลประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้ยังอยู่ในกรอบรักษาวินัยการเงินการคลังไว้ได้เป็นอย่างดี 

 

นอกจากนี้ พล.อ. ประยุทธ์ย้ำถึงสถานการณ์วิฤตพลังงานที่เกิดขึ้นขณะนี้ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางมองหาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนอื่นๆ รองรับเพื่อให้ประเทศมีพลังงานเพียงพอในทุกมิติและไฟฟ้าไม่ดับ แต่การหาพลังงานทดแทนนั้นต้องไม่ให้ส่งผลกระทบกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ พร้อมให้มีการศึกษาการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดอื่นๆ ด้วย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกที่จะทำให้ประเทศมีพลังงานเพียงพอและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อย CO2 ในระยะยาวของประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

 

พล.อ. ประยุทธ์ยังรับทราบหลักการร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โครงการปากลาย และโครงการหลวงพระบาง และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามใน PPA โครงการปากลาย และโครงการหลวงพระบาง ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข PPA ที่ไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ในร่าง PPA และเงื่อนไขสำคัญ รวมทั้งการปรับกำหนดเวลาของแผนงาน (Milestones) ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนการลงนาม PPA ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. ในการแก้ไข

 

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้

 

กพช. มีมติเห็นชอบการเลื่อนแผน การปลดเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 8-11 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากสถานการณ์ LNG มีราคาสูง ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ รวมถึงสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การผลิตก๊าซธรรมชาติของแหล่งเอราวัณ (G1/61) ที่ลดลงในช่วงเปลี่ยนผ่านการให้สัมปทานก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งไม่กระทบต่อเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของประเทศตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดภายในปี 2573 และมีความสอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยที่ประชุมมอบหมายให้ กฟผ. และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

กพช. รับทราบผลการบริหารอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ (Ft) ช่วงปี 2563 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมอบหมายให้ กฟผ. ช่วยรับภาระค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น โดยชะลอการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่สูงขึ้นตั้งแต่งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบันที่เรียกเก็บกับประชาชนในระยะนี้ไว้ก่อน เพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่ 29 มีนาคม 2565 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ ครม. รับทราบผลการดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่ 29 มีนาคม 2565 ต่อไป

 

กพช. ยังได้มีมติเห็นชอบหลักการการรับซื้อไฟฟ้าและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2573 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ปริมาณ 100 เมกะวัตต์ ในอัตรา 6.08 บาทต่อหน่วย (ไม่ร่วมอัตรา FiT Premium) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2569 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT รวมถึงกำกับดูแลการคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องการมีการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ (ยกเว้นอัตรารับซื้อ) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาต่อไป

 

ที่ประชุม กพช. ยังมีมติเห็นชอบโครงการและแผนงานของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยสอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงาน ได้รับการยกเว้นเงื่อนไขในการได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า สำหรับแผนงานและโครงการ

 

ภาพ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising