×

คลังจับมือ 47 หน่วยงาน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเปิดลงทะเบียนวันแรก 5 ก.ย. นี้

16.08.2022
  • LOADING...
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังร่วมมือกับ 47 หน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่รับลงทะเบียน และตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จาก 23 หน่วยงานในปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยจริง และเพื่อช่วยให้รัฐบาลใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคาดการณ์ว่าผู้ผ่านเกณฑ์เริ่มใช้สิทธิได้ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

 

สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอีก 47 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียน และหน่วยงานที่ช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริงที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนเป็นการช่วยให้รัฐบาลใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

 

ขณะที่ พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนในโครงการปีนี้น่าจะมีจำนวนมากกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา ส่วนจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์รับสิทธิอาจต้องรอความชัดเจนของหน่วยงานตรวจสอบที่มีความละเอียดขึ้น

 

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ แบ่งเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด), กรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ), กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต) และสำนักงานเมืองพัทยา และเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ รวมกันทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น กรมบัญชีกลาง, กรมสรรพากร, กรมการปกครอง, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กรมการกงสุล, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ สันติยังเปิดเผยว่า ผู้ผ่านเกณฑ์น่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 เนื่องจากภายใต้โครงการฯ ปี 2565 กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอุทธรณ์ได้ภายในเดือนมกราคม 2566 (กระบวนการอุทธรณ์ 23 วัน) สำหรับวันประกาศผลอุทธรณ์ กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้กำหนดวันลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 โดยประชาชนที่มีคุณสมบัติและต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th และช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเทศบาลเมืองพัทยา, สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้งจุดให้บริการของธนาคารดังกล่าวมากกว่า 7,000 แห่ง โดยประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising