×

โพลชี้ ภาพลักษณ์ผู้สูงอายุไทย 2567 เป็นที่น่าเคารพ ที่พึ่งของลูกหลาน สามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเอง

โดย THE STANDARD TEAM
14.04.2024
  • LOADING...

วานนี้ (13 เมษายน) ซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง ภาพลักษณ์ผู้สูงอายุไทย 2567 

 

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 30-59 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง 

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุไทย ในประเด็นต่างๆ พบว่า

 

  1. ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่น่าเคารพ ตัวอย่าง ร้อยละ 88.17 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 11.83 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
  2. ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับลูกหลานได้ ตัวอย่าง ร้อยละ 86.18 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 13.82 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
  3. ผู้สูงอายุสามารถเป็นที่พึ่งให้ลูกหลาน ตัวอย่าง ร้อยละ 83.97 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 16.03 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
  4. ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตแจ่มใส ไม่ซึมเศร้า ตัวอย่าง ร้อยละ 74.81 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 25.19 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
  5. ผู้สูงอายุมีเพื่อนฝูง ไม่เหงา ไม่เก็บตัว ตัวอย่าง ร้อยละ 73.82 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 26.18 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
  6. ผู้สูงอายุมีความจำดี สามารถรับรู้ได้ดี ตัวอย่าง ร้อยละ 69.62 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 30.38 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
  7. ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตัวอย่าง ร้อยละ 67.63 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 32.37 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
  8. ผู้สูงอายุสามารถทำงานหารายได้เลี้ยงดูตนเอง ตัวอย่าง ร้อยละ 53.36 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 46.64 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising