×

โพลชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตามซักฟอก ส่วนคนติดตามมองข้อมูลฝ่ายค้านชัดเจน แต่นายกฯ และ รมต. ตอบไม่ชัดเจน

โดย THE STANDARD TEAM
31.07.2022
 • LOADING...
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

วันนี้ (31 กรกฎาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

 

โดยการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจ เมื่อถามประชาชนถึงการติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่าตัวอย่างร้อยละ 69.28 ระบุว่า ไม่ได้ติดตามเลย, รองลงมาร้อยละ 18.98 ระบุว่า ติดตามบ้างเล็กน้อย, ร้อยละ 9 ระบุว่า ติดตามเป็นระยะๆ และร้อยละ 2.74 ระบุว่า ติดตามตลอดเวลา

 

เมื่อถามผู้ที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (จำนวน 403 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในภาพรวม พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 42.43 ระบุว่า ชัดเจนมาก, รองลงมา ร้อยละ 34.25 ระบุว่า ค่อนข้างชัดเจน, ร้อยละ 15.63 ระบุว่า ไม่ค่อยชัดเจน และร้อยละ 7.69 ระบุว่า ไม่ชัดเจนเลย

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามผู้ที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (จำนวน 403 หน่วยตัวอย่าง) ถึงความชัดเจนในการตอบคำถามของฝ่ายรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พบว่า

 

 1. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร้อยละ 75.68 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 21.34 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน และร้อยละ 2.98 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม

 

 1. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 75.44 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 15.63 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน และร้อยละ 8.93 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม

 

 1. อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 57.07 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 25.56 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน และร้อยละ 17.37 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม

 

 1. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 52.36 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 30.02 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 17.62 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน

 

 1. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 45.16 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 37.47 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 17.37 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน

 

 1. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร้อยละ 47.64 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 37.97 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 14.39 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน

 

 1. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 44.91 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 40.94 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 14.15 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน

 

 1. จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 44.42 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 40.69 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 14.89 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน

 

 1. สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 44.91 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 41.69 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 13.40 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน

 

 1. นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 44.66 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม, รองลงมา ร้อยละ 42.93 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน และร้อยละ 12.41 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน

 

 1. สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร้อยละ 42.43 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน, รองลงมา ร้อยละ 41.44 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 16.13 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising