×

รักษาการ ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ท. ประจวบ ขึ้นแทน พล.ต.อ. รอย หลังโปรดเกล้าฯ เป็นเลขาธิการ สมช.

โดย THE STANDARD TEAM
21.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (21 พฤษภาคม) พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 253 /2567 ให้ พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม 

 

ในหนังสือระบุว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21  มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 

 

เป็นเหตุให้ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างลง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 มาตรา 108 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ. 2557 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 118/2567 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2567 

 

จึงให้ พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising