×

Strategy Workshop

12 พฤษภาคม 2022

Strategy Workshop ครั้งที่ 2 กลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจจากโอกาสใหม่

The Secret Sauce: Strategy Workshop ครั้งที่ 2 Opportunity-driven Business Growth กลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจจากโอกาสใหม่   ชวนคุณหาคำตอบไปพร้อมกันว่า โอกาสของคุณอยู่ตรงไหน และกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการลงมือทำจริงที่ยังคงความลึก กว้าง และเข้มข้นยิ่งขึ้น   ลึก ในทฤษฎีการมองเมกะเทรนด์ วิถี...

Close Advertising