×

GDP

20 พฤษภาคม 2020

เช็กตัวเลขจริงเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 หดตัวมากสุดในรอบทศวรรษ

GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และหดตัวลง 2.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2562    ตรวจสอบความเป็นจริงหลังประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเป็นทางการ   เคน นครินทร์ เล่าถึงภาพรวมผลประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ โดยอ้างอิงตัวเลขจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในร...