×

นายกฯ ตั้ง ‘พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์’ นั่ง ผอ. ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งแก้ปัญหาระบาดในพื้นที่

โดย THE STANDARD TEAM
17.10.2021
  • LOADING...
ณัฐพล นาคพาณิชย์

วันนี้ (17 ตุลาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2564 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

 

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สามารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะและชั่วคราว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ในคำสั่งนี้ ‘จังหวัดชายแดนภาคใต้’ หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

 

ข้อ 2 ให้มี ‘ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้’ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (เรียกโดยย่อว่า ‘ศบค.ส่วนหน้า’) มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจดังต่อไปนี้

 

2.1 องค์ประกอบ

(1) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์

(2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้อำนวยการ 1

(3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้อำนวยการ 2

(4) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ 3

(5) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

(6) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ

(7) ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

(8) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ

(9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

(10) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

(11) เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ

(12) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

(13) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ

(14) แม่ทัพภาคที่ 4 กรรมการ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

(15) อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ

(16 ) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

(17) อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ

(18 ) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรรมการ

(19 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ

(20) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการ

(21) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ

(22 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการ

(23 ) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กรรมการ

ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(24 ) ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี กรรมการ

(25 ) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ

(26 ) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1)

(28) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมายกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2)

(28) ผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (3) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(29) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (4)

 

2.2 หน้าที่และอำนาจ

 

(1) กำหนดแนวทางการบูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด

 

(2) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้การดำเนินการของ ศบค. ส่วนหน้า และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

(3) กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 

 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมาย ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในข้อนี้ ให้ ศบค. ส่วนหน้า เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

 

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจของ ศบค. ส่วนหน้า ตามคำสั่งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศบค. ส่วนหน้า ตามที่ร้องขอ

 

ข้อ 4 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศบค. ส่วนหน้า และให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านงบประมาณและงานด้านธุรการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้แก่ ศบค. ส่วนหน้า

 

ข้อ 5 ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค. ส่วนหน้า ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising