×

นายกฯ สั่งห้ามใช้กัญชาในหน่วยทหารเด็ดขาด ย้ำให้เหล่าทัพช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า-น้ำมันลง 20 เปอร์เซ็นต์

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (24 มิถุนายน) พ.อ. จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม ระบุว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงประโยชน์ โทษภัย ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการใช้ ปลูก นําเข้า มีไว้และครอบครองซึ่งกัญชาและกัญชง 

 

ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเร่งจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชาหรือกัญชงของกําลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เน้นย้ำและกํากับดูแลกําลังพลให้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งจะต้องไม่เสพหรือบริโภคกัญชาหรือกัญชงในหน่วยทหาร รวมทั้งก่อนและระหว่างขับขี่ยานพาหนะ การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทํางานที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงอันไม่เหมาะสมในสื่อต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาด

 

“เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการออกข้อห้ามไว้ หน่วยงานต่างๆ ในส่วนของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพมีกำลังพลใต้ปกครอง ก็ให้หน่วยงานรับผิดชอบออกระเบียบหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้การใช้อยู่ในกรอบของเรื่องการแพทย์ ไม่ให้ใช้เชิงสันทนาการ นอกจากนั้นยังห้ามใช้และบริโภคในหน่วยทหารโดยเด็ดขาด” พ.อ. จิตนาถกล่าว

 

นอกจากนี้ พล.อ. ประยุทธ์ยังได้ย้ำและกําชับหน่วยงานในสังกัด ดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลงให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยร่วมมือกันประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มากขึ้นต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising