×

อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงพื้นที่ดูไฟป่าภูกระดึง สั่งยกระดับคุมเข้มทุกที่ หวั่นซ้ำรอย คาดโทษหากเพิกเฉย

โดย THE STANDARD TEAM
19.02.2020
  • LOADING...

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า พร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้แล้วเกือบทั้งหมด มีเพียงบางส่วนที่ยังต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอยู่บริเวณริมหน้าผาและพื้นที่ด้านล่าง 

 

เบื้องต้นมีพื้นที่ป่าเสียหายกว่า 3,400 ไร่ ส่วนสาเหตุของไฟป่าในครั้งนี้มั่นใจว่าไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากคนจุด โดยตั้งสาเหตุเป็นสองประเด็นคือจุดเพื่อหาของป่าและจุดในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบ

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าปี 2563 การจัดทำประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2563 แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบ ตลอดจนหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ทส. 0904.428/3174 กำชับเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าปี 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการระดมสรรพกำลังและกําหนดมาตรการการควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้น

 

พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ แต่จากการติดตามสถานการณ์ ปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่ต่างๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้งที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไฟป่า จึงขอกำชับให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ทุกแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าทุกแห่งดำเนินการดังนี้

 

  • ให้ ผอ.สบอ. ทุกแห่งเข้าควบคุมและบัญชาการ (ด้วยตนเอง) กรณีเกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
  • ให้ตรวจสอบเส้นทางเข้าออกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (เน้นพื้นที่ซึ่งติดกับชุมชนทุกจุด) พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งในระดับสำนักให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตลอดจนหน่วยงานอื่นในสังกัด เพื่อตั้งจุดสกัดบริเวณทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกเส้นทางที่มีความเสี่ยง จัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าออกพื้นที่ป่า ติดตามตรวจสอบกิจกรรมของบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่ป่าทุกราย โดยการสับเปลี่ยนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จากพื้นที่อื่นๆ เข้าร่วม พร้อมทั้งจัดให้มีชุดลาดตระเวนเพื่อป้องปรามมิให้มีการลักลอบจุดไฟเพื่อหาของป่าล่าสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ขอให้เคร่งครัดกับการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าปี 2563 หากปรากฏว่ายังมีหน่วยงานในสังกัดไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าปี 2563 โดยการเพิกเฉยหรือละเลยการปฏิบัติงานและการรายงานผล ขอให้พิจารณาลงโทษผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม แล้วรายงานกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทราบ
  • ให้มีการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์ดับไฟป่าว่ามีเพียงพอสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่ ในเบื้องต้นหากพื้นที่ใดขาดแคลน ขอให้มีการสนธิกำลังทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์จากหน่วยงานรับผิดชอบในสังกัดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและวิกฤตเป็นลำดับแรก ตลอดจนการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ และจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า ทั้งนี้หากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ดับไฟป่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ไฟป่าทุกแห่งอย่างใกล้ชิด หากมีแนวทางปฏิบัติหรือข้อสั่งการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าให้ดีขึ้นจะแจ้งเพิ่มเติม

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising