×

เพื่อไทยออกแถลงการณ์ ค้านสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ กกต. เตรียมเอาผิดตามกฎหมายทุกช่องทาง

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2019
  • LOADING...

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยกำหนดให้พรรคการเมืองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ ทั้งๆ ที่พรรคการเมืองนั้นๆ มีคะแนนไม่ถึงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ และยังปรากฏด้วยว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเหล่านั้นได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงจำนวนเสียงต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดไว้อีกด้วยเช่นกัน

 

พรรคเพื่อไทยได้แถลงให้ทราบไปแล้วว่า  

 

แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่ามาตรา 128 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ก็ตาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็มิได้วินิจฉัยลงไปในรายละเอียดถึงวิธีการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถที่จะคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้กับพรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนได้หรือไม่

 

ดังนั้นจึงต้องยึดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณที่ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 กล่าวคือ

 

  1. พรรคการเมืองที่จะได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน (ประมาณ 70,000 คะแนน)

 

  1. พรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าจำนวนคะแนนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนย่อมไม่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมี และไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับ ย่อมไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เพราะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 (4) ประกอบมาตรา 128 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้กับพรรคการเมืองเฉพาะพรรคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับเท่านั้น

 

  1. หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 (4) และมาตรา128 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนท้ายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าในการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจำนวนที่จะพึงมีได้ เมื่อพรรคที่มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมี หากมีการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้กับพรรคดังกล่าว จะมีผลให้พรรคนั้นมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจำนวนที่พึงมี (เดิมไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย) ซึ่งจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ รวมถึงขัดต่อมาตรา 128 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

 

พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับทราบข้อท้วงติงและข้อทักท้วงของพรรคการเมืองที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตาม ‘สูตรแจกพรรคเล็ก’ และได้แจ้งให้ทราบด้วยว่าการตัดสินใจดังกล่าวนอกจากจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วยังอาจจะส่งผลต่อบริบททางการเมืองภายภาคหน้าอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

 

โดยเหตุนี้พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าข่ายเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และจะใช้ช่องทางดำเนินการตามกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกช่องทางที่จะทำได้ต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising