×

ฝ่ายค้านถาม ประยุทธ์ตอบ สรุปอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สอง

25.02.2020
  • LOADING...

สรุปคำตอบที่นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบกลับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล วันที่สอง (25 กุมภาพันธ์ 2563)

 

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories