×

ONEE เข้าเทรดวันแรก เปิดตลาดที่ 10 บาท เพิ่มขึ้น 17.6% จากราคา IPO

05.11.2021
  • LOADING...
หุ้น ONEE

บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (5 ตุลาคม) เป็นวันแรก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ที่ 20,240.63 ล้านบาท

 

โดยการซื้อขายวันแรกได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก ราคาเปิดการซื้อขายที่ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท จากราคา IPO ที่ระดับ 8.50 บาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.64% จากนั้นราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องจนทำราคาสูงสุดในช่วงเปิดการซื้อขายที่ 10.50 บาท 

 

ONEE เป็นบริษัทในกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Vertically Integrated Service Provider) ตั้งแต่การเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content Creator) คุณภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ผ่านทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ได้แก่ โทรทัศน์ (ช่อง one31 และตัวแทนการตลาดช่อง GMM25) วิทยุ Social Media และ OTT Platform ทั้งของกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ ONEE เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์สื่อและความบันเทิงที่ได้รับความนิยมระดับแนวหน้าของประเทศ

 

ONEE มีทุนชำระแล้ว 4,762.50 ล้านบาท พาร์ 2 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 496.25 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 476.25 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด 20.00 ล้านหุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 4,218.15 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุน 4,048.13 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 20,240.63 ล้านบาท มี บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book Building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) ที่ 23.20 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.37 บาทต่อหุ้น 

 

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ONEE เปิดเผยว่า ONEE มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปลงทุนพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการให้บริการในอนาคต ซึ่งรวมถึงแผนการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาศิลปินและบุคลากร การพัฒนาช่องทางออนไลน์ การขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการปรับโครงสร้างเงินทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

 

ทั้งนี้ ONEE มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่างๆ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทในงบเฉพาะกิจการ 

 

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ยังมีขาดทุนสะสม 148.86 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้จนกว่าจะล้างขาดทุนสะสมให้หมดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะสิ้นสุดไปภายในไตรมาส 4 ปี 2564

 

ONEE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1. พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้น 40.04% 2. GRAMMY ถือหุ้น 25.02% และ 3. กลุ่มถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 13.49% 

 


ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

Twitter: twitter.com/standard_wealth

Instagram: instagram.com/thestandardwealth

Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising