×

เด็ก กศน. พังงา เตรียมเรียนวิชากัญชาและกัญชง เริ่มปีการศึกษา 2563 นี้

โดย THE STANDARD TEAM
02.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 มิถุนายน) ที่ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดพังงา โชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งสำนักงาน กศน. พังงา ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งรายการงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินโครงการครอบครัว To Be สีขาว กศน. พังงา โครงการปลูกผักสวนครัว และขอแจ้งย้ายสถานปฏิบัติงานไปอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพังงาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรกัญชาและกัญชง เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด และหลักสูตร To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

 

บุษบา ณะแก้ว ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ‘รหัสวิชา ทช 33098’ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักศึกษา กศน. ได้ตระหนักรู้ถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยจะเริ่มสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 ชั่วโมง 

      

ในส่วนของหลักสูตร ‘To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด’ นั้น สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ

 

สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงาได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. และภาคีเครือข่าย พัฒนาหลักสูตรและชุดวิชา ‘To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด’ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories