×

นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ ‘ไม่พอใจเลย’ หลังประวิตรขึ้นรักษาการนายกฯ แต่สนับสนุนให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
11.09.2022
  • LOADING...
นิด้าโพล

วันนี้ (11 กันยายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี’ สำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี หากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 46.34 ระบุว่า ไม่เหมาะสมเลย รองลงมา ร้อยละ 21.57 ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง ร้อยละ 16.00 ระบุว่า ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 12.58 ระบุว่า ไม่ค่อยเหมาะสม และร้อยละ 3.51 ระบุว่า ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ      

 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี หากรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 63.80 ระบุว่า เหมาะสมอย่างยิ่ง รองลงมา ร้อยละ 16.54 ระบุว่า ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 13.95 ระบุว่า ไม่เหมาะสมเลย ร้อยละ 4.80 ระบุว่า ไม่ค่อยเหมาะสม และร้อยละ 0.91 ระบุว่า ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 41.46 ระบุว่า ไม่พอใจเลย รองลงมา ร้อยละ 22.87 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 22.26 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 8.46 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง และร้อยละ 4.95 ระบุว่า ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.61 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 26.29 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ 

 

ตัวอย่างร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

 

ตัวอย่างร้อยละ 13.26 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.76 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.28 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.53 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.17 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

ตัวอย่างร้อยละ 94.06 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.37 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ ร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศาสนา 

 

ตัวอย่างร้อยละ 32.70 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.24 สมรส ร้อยละ 1.98 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

 

ตัวอย่างร้อยละ 28.89 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.40 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.00 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 27.21 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.35 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุการศึกษา

 

ตัวอย่างร้อยละ 9.60 ประกอบอาชีพข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.38 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.97 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ / อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.80 ประกอบอาชีพเกษตรกร / ประมง ร้อยละ 14.79 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป / ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 20.27 เป็นพ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ / ว่างงาน ร้อยละ 3.81 เป็นนักเรียน / นักศึกษา และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุอาชีพ

 

ตัวอย่างร้อยละ 20.73 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 22.71 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.44 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.91 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.42 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 6.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.69 ไม่ระบุรายได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising