×

เลือกตั้ง 2566 : นิด้าโพล สำรวจ 1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ คะแนนพอใจลดน้อยลง แก้ไขปัญหาค่าครองชีพได้คะแนนน้อยสุด

โดย THE STANDARD TEAM
04.06.2023
 • LOADING...

วันนี้ (4 มิถุนายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’ สำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อการทำงานในรอบ 1 ปีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

 1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ตัวอย่างร้อยละ 42.20 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 27.55 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 14.75 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 10.95 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 4.55 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่างร้อยละ 44.35 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 23.45 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 18.45 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 12.35 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 1.40 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่างร้อยละ 43.85 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 22.40 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 15.40 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 9.70 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.65 ระบุว่าไม่ดีเลย

 

 1. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่างร้อยละ 41.85 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 21 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 18 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 10.20 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 8.95 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ตัวอย่างร้อยละ 44.05 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 20.75 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 18.40 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 14.30 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 2.50 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างร้อยละ 43.10 ระบุว่าค่อนข้างดี, รองลงมาร้อยละ 19.95 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 20 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 11.95 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 5 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่างร้อยละ 42.40 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 19.85 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 17.35 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 12.25 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.15 ระบุว่าไม่ดีเลย

 

 1. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่างร้อยละ 48.40 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 19.70 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 17.25 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 12.05 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 2.60 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่างร้อยละ 36.15 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 19.25 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 16.10 ระบุว่าไม่มีข้อมูล, ร้อยละ 15.70 ระบุว่าไม่ค่อยดี และร้อยละ 12.80 ระบุว่าไม่ดีเลย

 

 1. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่างร้อยละ 29.35 ระบุว่าค่อนข้างดี, รองลงมาร้อยละ 21.45 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 18.25 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 17.05 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ13.90 ระบุว่าไม่ดีเลย

 

 1. การจัดระเบียบการชุมนุม ตัวอย่างร้อยละ 40.55 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 17.70 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 16.05 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 14.65 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.05 ระบุว่าไม่ดีเลย

 

 1. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ตัวอย่างร้อยละ 37.15 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 19.95 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 15.90 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 15.80 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.20 ระบุว่าไม่ดีเลย

 

 1. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่างร้อยละ 36.75 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 20.55 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 16.70 ระบุว่าไม่มีข้อมูล ร้อยละ 15.05 ระบุว่าดีมาก และร้อยละ 10.95 ระบุว่าไม่ดีเลย

 

 1. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ตัวอย่างร้อยละ 45.05 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 20.05 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 14.45 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 10.60 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 9.85 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่างร้อยละ 40.30 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 27.10 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 13.85 ระบุว่าไม่ดีเลย, ร้อยละ 10.40 ระบุว่าดีมาก และร้อยละ 8.35 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ตัวอย่างร้อยละ 39.75 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 26.85 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 18.45 ระบุว่าไม่ดีเลย, ร้อยละ 10.30 ระบุว่าดีมาก และร้อยละ 4.65 ระบุว่าไม่มีข้อมูล

 

 1. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ตัวอย่างร้อยละ 35 ระบุว่าไม่ค่อยดี รองลงมาร้อยละ 27.15 ระบุว่าค่อนข้างดี, ร้อยละ 19.55 ระบุว่าไม่ดีเลย, ร้อยละ 12.85 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 5.45 ระบุว่าดีมาก

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปีของผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 47.45 ระบุว่าค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

รองลงมา ร้อยละ 27.75 ระบุว่าพอใจมาก เพราะลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน

 

ร้อยละ 14.80 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ เพราะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร 

 

และร้อยละ 10 ระบุว่าไม่พอใจเลย เพราะผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising