×

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชน 81% มองข่าวความขัดแย้งนักการเมือง สะท้อนความไม่ปรองดอง

03.07.2017
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

2 Mins. Read
  • สวนดุสิตโพล ออกทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ ‘ภาพสะท้อนสังคมไทยจากข่าวสาร ณ วันนี้’ จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,167 คน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560

     หากนับจากบรรดาข่าวสารที่เราได้เห็นผ่านตากันในแต่ละวัน เชื่อว่ามีจำนวนกว่าครึ่งที่จัดประเภทได้ว่าเป็น ‘ข่าวร้าย’ ไม่ว่าจะเป็นข่าวอาชญากรรมต่างๆ การฉ้อโกง หรือแม้แต่ความขัดแย้งทางการเมือง

     ข่าวเหล่านี้กำลังสะท้อนภาพอะไรในสังคม?

     นี่คือคำถามข้อใหญ่ที่ทำให้ สวนดุสิตโพล ออกทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ ‘ภาพสะท้อนสังคมไทยจากข่าวสาร ณ วันนี้’ จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,167 คน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่า

     จากข่าวกรณีฆาตรกรรม ฆ่าข่มขืน ประชาชน 80.12% คิดว่าเป็นการสะท้อนความรุนแรงในสังคมไทย ขณะที่ 72.41% คิดว่าสะท้อนถึงพื้นฐานครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และ 71.12% คิดว่าสะท้อนถึงสภาพจิตใจตกต่ำ คนขาดคุณธรรมศีลธรรม

     แนวทางแก้ไขปัญหานี้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า 86.80% คิดว่ากฎหมายต้องมีบทลงโทษที่รุนแรง 68.47% คิดว่าควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก และ 50.21% คิดว่าทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

     ส่วนข่าวความขัดแย้งของนักการเมืองในภาพรวมประชาชน 81.83% คิดว่า สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความสามัคคี ปรองดอง 64.50% มองว่าสะท้อนถึงการขาดจริยธรรมทางการเมือง และ 60.50% มองว่าสะท้อนภาพความไม่เป็นประชาธิปไตย

     นอกจากนี้ประชาชนยังเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดย 66.75% อยากให้หันหน้าเข้าหากัน และรับฟังความคิดเห็น 63.84% เห็นว่านักการเมืองต้องมีจริยธรรม และเคารพกติกา และ 62.55% คิดว่าควรจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

     สำหรับความคิดเห็นต่อข่าวปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ประชาชนส่วนใหญ่ 66.84% เห็นว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง และความยากจน ส่วน 61.01% คิดว่าสะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอีก 59.55% คิดว่าสะท้อนสภาพสังคมที่เสื่อมโทรม

     ต่อคำถามที่ว่าข่าวหลอกลวง ต้มตุ๋น สะท้อนให้เห็นถึงอะไรในสังคมไทย?

     ประชาชน 64.95% ระบุว่าสะท้อนถึงความโลภของคน และการอยากรวยทางลัด ขณะที่ 61.78% คิดว่าสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัว และการเอารัดเอาเปรียบ และ 41.22% มองว่าข่าวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการหลอกลวงที่ตรวจสอบยากขึ้น

     ด้านแนวทางการแก้ไข 72.07% อยากให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบ ระมัดระวัง 65.30% คิดว่าสื่อควรให้ความรู้ และตีแผ่วงการต้มตุ๋น และ 42.93% อยากให้มีการนำหลักความพอเพียงมาใช้

     สำหรับมุมมองของประชาชนที่มีต่อข่าวค้ากาม ค้ามนุษย์ 70.09% มองว่าสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย  66.32% มองว่าสะท้อนการใช้อำนาจของผู้มีอิทธิพล และ 62.72% สะท้อนว่าผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย

     นอกจากนี้โพลยังสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และสื่อมวลชนด้วย โดยอันดับ 1 ประชาชนอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทำงานเพื่อบ้านเมือง อยากให้ประชาชนสามัคคี ช่วยเหลือกัน และเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลสังคม และอยากให้สื่อมวลชนมีจรรยาบรรณ และเป็นสื่อที่ดี

 

Cover Photo: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising