×

ด่วน! คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘เอเชียประกันภัย’ ให้กองทุนประกันวินาศภัยเข้ารับช่วงจ่ายสินไหมผู้เอาประกันแทน

15.10.2021
  • LOADING...
เอเชียประกันภัย

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีฐานะการเงินไม่มั่นคง ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่สมควร ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัยและประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อไป

 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งให้ ‘กองทุนประกันวินาศภัย’ เป็นผู้ชำระบัญชีและเข้าจ่ายสินไหมแทนหลังจากนี้ พร้อมกันนี้ยังมีความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัย 13 บริษัท ที่จะเข้ามารับโอนกรมธรรม์ทุกประเภทที่ยังไม่หมดอายุ และดำเนินการต่างๆ ต่อไป เช่น การรับคืนเบี้ยประกันภัยโควิดตามมูลค่าที่เหลือหรือรับเป็นส่วนลด เพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่แต่ไม่เกิน 500 บาท และบริษัททิพยประกันภัย ให้นำเบี้ยเหล่านั้นมาซื้อประกันภัยโควิด โคม่า รวมถึงการตั้งศูนย์ให้คำแนะนำต่างๆ ด้วย 

 

สุทธิพลกล่าวว่า การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในครั้งนี้ เป็นเหตุสืบเนื่องจากการปรากฏหลักฐานว่า บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 มีฐานะการเงินไม่มั่นคงจากการดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน สภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า และเสนอขายกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 

 

โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คปภ. ได้ออกคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวและได้เข้าควบคุมธุรกรรมการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระหว่างที่มีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวและอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาตามคำสั่งฯ จะไม่มีการโยกย้ายทรัพย์สิน หรือมีการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

 

อย่างไรก็ดี เมื่อให้ระยะเวลาบริษัทแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินการตามคำสั่งนายทะเบียนแล้ว ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมาก ซึ่งบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการสินไหมทดแทนได้ 

 

นอกจากนี้ยังมีการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก ทำให้บริษัทไม่มีความพร้อมและความสามารถในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ อีกทั้งบริษัทมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการ คปภ. จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ เลขาธิการ คปภ. ยืนยันว่า การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เป็นปัญหาฐานะการเงินและการจัดการภายในของบริษัท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินหรือสภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นหรือธุรกิจประกันภัยในภาพรวม 

 

“ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. สามารถเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 13,000 ราย เป็นเงินกว่า 800 ล้านบาท แต่ทรัพย์สินของบริษัทก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลค่าเคลมที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ได้ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงินได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัยเข้ามาดูแล โดยใช้เงินกองทุนฯ เยียวยาผู้เอาประกันภัย” สุทธิพลกล่าว

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising