×

‘คลัง’ ออกกฎกระทรวง บังคับ ‘สถาบันการเงิน’ ส่งข้อมูลบัญชีที่มียอดธุรกรรมเกินที่กำหนด

โดย THE STANDARD TEAM
24.12.2019
  • LOADING...
กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 48 ที่เปิดทางให้กระทรวงการคลังสั่งให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลของผู้ที่ได้รับเงินเข้าบัญชีทุกบัญชีรวมกันเกินจำนวนครั้งที่กำหนด 2 รูปแบบ คือ 1. จำนวนครั้งตั้งแต่ 400 ครั้ง และจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท (ต้องครบทั้ง 2 เงื่อนไข) 2. จำนวน 3,000 ครั้ง โดยไม่สนใจจำนวนยอด 

 

โดยข้อมูลที่กระทรวงการคลังขอได้แก่

  1. เลขประจำตัวประชาชน / เลขนิติบุคคล
  2. ชื่อ-นามสกุล / ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ / ชื่อคณะบุคคล / ชื่อนิติบุคคล
  3. จำนวนครั้งของการฝาก หรือรับโอนเงิน ทุกบัญชีรวมกัน
  4. จำนวนเงินของการฝาก หรือรับโอนเงิน ทุกบัญชีรวมกัน
  5. เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

 

แต่ข้อมูลที่ส่งไปให้ไม่มีรายละเอียดการโอนหรือฝากแต่ละครั้งแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้แจกแจงว่าบัญชีใดได้รับโอนมากน้อยเพียงใด เพียงแต่ขอเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และประกาศยังระบุว่าการนับจำนวนครั้งนั้นให้นับทุกวิธี หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้นับตราอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี 

 

กฎกระทรวงฉบับนี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะส่งข้อมูลของปี 2562 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories