×
411204

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงการณ์ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

โดย THE STANDARD TEAM
22.10.2020
  • LOADING...
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงการณ์ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันออกแถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อประเด็นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดระบุว่า
 
 
ตามหลักการปกครองของประเทศไทยซึ่งยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนถือเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยชอบธรรม และเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยจะไม่มีผู้ใดมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใดได้ตามหลักรัฐธรรมนูญ
 
 
องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและพิทักษ์สิทธินักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลัก เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึงขอประกาศจุดยืนขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกิดการละเมิดสิทธิของนักศึกษา ดังนี้ ทางองค์กรนักศึกษาไม่เห็นด้วย และขอคัดค้านกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมที่ซ่อนเร้นและแอบแฝงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งสู่หลักประชาธิปไตยสากล เพราะกิจกรรมใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นแหล่งบ่มเพาะสู่อำนาจนิยมเผด็จการ ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย
 
 
ทั้งนี้ทางองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทุกคณะ/วิทยาลัย โดยจะไม่มีกิจกรรมที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามหลักการปกครองของประเทศไทย เพราะเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่พึงมีและไม่ควรถูกลิดรอนและละเมิดไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม
 
 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories