×
326329

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกัน-รับมือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

31.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (31 มกราคม) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ 3 มาตรการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ 

 

  1. ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและมีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ โดยใช้กลไกของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามแผนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดภารกิจ พื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

 

  1. ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อาทิ ด้านการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองผู้โดยสาร และการกักกันโรค ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรค ด้านการประสานหน่วยงาน การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน เป็นต้น

 

  1. เร่งสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยต้องสื่อสารข้อเท็จจริงและแก้ไขกรณีข่าวลือต่างๆ ให้รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยให้ใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนจิตอาสา เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories