×

แจงกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทหารรับใช้ประจำตัวนายทหาร ‘ยกเลิกแล้ว’ ตั้งแต่ปี 2466

โดย THE STANDARD TEAM
12.03.2024
  • LOADING...

วานนี้ (11 มีนาคม) ที่กระทรวงกลาโหม พล.ร.ต. ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงกรณี เพจเฟซบุ๊ก LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) ในข้อ 54 ทหารรับใช้มีหน้าที่ปฏิบัตินายทหารที่ตนไปอยู่ด้วย และรับใช้บุตร ภรรยาของนายทหารผู้นั้น ในกิจการบ้านเรือนทุกประการ ทั้งรักษาสิ่งของด้วยว่า เรื่องนี้คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เคยมีหนังสือ คณะกรรมาธิการฯ ด่วนที่สุด ที่ สผ 0018.08/1965 และ 1766 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เพื่อขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การคัดเลือกทหารกองประจำการของกองทัพ โดยกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือตอบชี้แจงออกไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

 

  1. ทหารกองประจำการมีหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดของหน่วย ซึ่งเป็นภารกิจทางทหารมีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละเหล่าทัพ

 

  1. กระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายหรือคำสั่งให้นำทหารไปใช้นอกเหนือภารกิจที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดของหน่วย หากพบว่ามีการให้ทหารกองประจำการปฏิบัตินอกเหนือภารกิจ หรือมีการกระทำอันเป็นการละเมิดเกียรติและศักดิ์ศรีของทหาร จะได้รับโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่รับผิดชอบจะได้รับการลงโทษทางวินัยโดยไม่มีการยกเว้นทุกกรณี อีกทั้งยังได้นำมาตรการในการปกครองมาใช้ในการควบคุมและกำกับดูแล เพื่อให้หน่วยที่รับผิดชอบได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดอีกทางหนึ่งด้วย

 

  1. กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2455 ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ของทหารรับใช้ประจำตัวนายทหารไว้นั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ 23 เมษายน 2466
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising