×

กระทรวง อว. เห็นชอบปรับเงินเดือนข้าราชการมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมติ ครม.

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2024
  • LOADING...

วานนี้ (30 เมษายน) ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หลังเสร็จสิ้นการประชุม ศุภมาสเปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการนั้น 

 

ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. รับรอง และกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด โดยอนุโลมตามมติ ครม. ดังกล่าว 

 

โดยขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้มีหนังสือที่ อว 0209.4/ว1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวียนแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับทราบและดำเนินการต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://basd.mhesi.go.th/index.aspx เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ศุภมาศกล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้มีการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ โดยที่ประชุม ก.พ.อ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการปรับเงินเดือนชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วยเช่นกัน 

 

โดยความร่วมมือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ทั้ง 3 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปหลักการที่สอดคล้องตามมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับมาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันการประชุม ก.พ.อ. ครั้งหน้า ก่อนดำเนินการเสนอเรื่องไปยัง ครม. พิจารณาต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising