×

IMF หั่น GDP ไทยปีนี้เหลือเติบโต 2.7%

27.01.2021
  • LOADING...

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2564 เพิ่มเป็น 5.5% จากคาดการณ์เดิมเติบโต 5.2% พร้อมประเมินว่าปีหน้าจะขยายตัวในระดับ 4.2% ส่วนของไทย ทาง IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตในปี 2564 เหลือ 2.7% จากเดิม 4% แต่ประเมินว่าในปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในระดับ 4.6%

 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories