×

เปิดมติรัฐสภาคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่น

โดย THE STANDARD TEAM
07.12.2022
  • LOADING...

วันนี้ (7 ธันวาคม) รัฐสภานัดหมายลงมติวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยการขานชื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249, 250, 251, 252, 253, 254 และเพิ่มมาตรา 251/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6 โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 76,591 คน เป็นผู้เสนอ หรือที่รู้จักในนามของร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่น

 

ผลการลงมติปรากฏว่า

 

  • รับหลักการ 254 เสียง
  • ไม่รับหลักการ 245 เสียง
  • งดออกเสียง 129 เสียง

 

เป็นอันว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องจากคะแนนรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภา คือไม่ถึง 361 เสียง และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบเพียง 6 เสียง

 

สำหรับเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญ วาระที่ 1 จะต้องมีสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ปัจจุบันมีสมาชิก 722 คน กึ่งหนึ่งคือ 361 คน และในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบ 1 ใน 3 ของ ส.ว. หรือ 84 คน

 

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising