×

ครม. เทงบ 5,283 ล้านบาท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปรับปรุงซ่อมแซมถนน พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2022
 • LOADING...
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (30 สิงหาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 5,283 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพื้นที่ใน 69 จังหวัด จำนวน 2,086 โครงการ เพื่อเร่งฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง ถนน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ของ อปท. ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว โดยครอบคลุมทั่วประเทศทุกภูมิภาค

 

หน่วยรับงบประมาณ

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 จังหวัด 414 โครงการ วงเงิน 528,498 ล้านบาท
 • เทศบาลนคร จำนวน 1 จังหวัด 2 โครงการ วงเงิน 20,989 ล้านบาท
 • เทศบาลเมือง จำนวน 10 จังหวัด 19 โครงการ วงเงิน 67,192 ล้านบาท
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 68 จังหวัด 1,651 โครงการ วงเงิน 4,665.89 ล้านบาท
 • เทศบาลตำบล จำนวน 58 จังหวัด 430 โครงการ วงเงิน 1,230.24 ล้านบาท
 • องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 68 จังหวัด 1,221 โครงการ วงเงิน 3,435.64 ล้านบาท

 

วงเงินงบประมาณจำแนกตามภาค ดังนี้

 • ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด 183 โครงการ วงเงิน 346.13 ล้านบาท
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 จังหวัด 883 โครงการ วงเงิน 1,884.28 ล้านบาท
 • ภาคกลาง จำนวน 16 จังหวัด 580 โครงการ วงเงิน 1,146 ล้านบาท
 • ภาคตะวันออก จำนวน 7 จังหวัด 52 โครงการ วงเงิน 142.02 ล้านบาท
 • ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด 65 โครงการ วงเงิน 325.90 ล้านบาท
 • ภาคใต้ จำนวน 13 จังหวัด 323 โครงการ วงเงิน 1,438.24 ล้านบาท

 

อนุชาได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความร่วมรับผิดชอบของ อปท. เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย ปรับปรุงผิวจราจรจากลูกรังเป็นถนนหินคลุกบดอัด ซ่อมแซมไหล่ถนน ขุดลอกคูคลองและขุดสระน้ำ เป็นต้น

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising