×

ที่ประชุมฝ่ายกฎหมายสภาไม่รับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 หมวด 15/1 ฝ่ายค้านชี้เป็นการทำใหม่ทั้งฉบับ ขัดคำวินิจฉัยศาล

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2021
  • LOADING...
แก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (18 มิถุนายน) นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แถลงข่าวภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรมีมติในการพิจารณาว่า

 

จากการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่… พุทธศักราช … แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย กับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 139 คน เป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มิใช่การร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแบบรายมาตราตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลธรรมนูญจะมีผลผูกพันรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งประธานรัฐสภาจะบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้นั้น จะต้องเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเป็นรายมาตรา ซึ่งเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแบบรายมาตราตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ประธานรัฐสภาจึงไม่สามารถบรรจุร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising