×

ครม. เคาะหลักการเพิ่มโทษถือครองยาเสพติดเพื่อเสพ จากเดิมไม่เกิน 5 เม็ด เป็น 1 เม็ด

โดย THE STANDARD TEAM
11.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (11 มิถุนายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงวาระต่างๆ ที่มีความสำคัญและน่าสนใจ โดยมีมาตรการในการส่งเสริมให้เอกชนซื้อขายพลังงานไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ตนสั่งให้กระทรวงพลังงานหารือกับ BOI กำหนดมาตรการที่เหมาะสมที่จะเสนอที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บริษัทข้ามชาติตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

 

ส่วนกระทรวงพลังงานรายงานต่อที่ประชุม ครม. ประเด็นราคาน้ำมันปาล์มที่มีราคาสูง และมีการลักลอบผ่านทางภาคใต้ ได้ประชุมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

 

สำหรับสำนักงบประมาณ เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกงบลงทุน เพราะงบปี 2567 ที่เพิ่งประกาศใช้ ตอนนี้มีเวลาอีก 4 เดือน จึงต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงกับประชาชนในวงกว้าง ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและรอบคอบ หากกระทรวงไหนติดขัดข้อใดก็ให้ช่วยบอก เพราะจะได้ช่วยเร่งแก้ไข

 

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม เร่งผลักดันจังหวัดน่านให้เป็นเมืองมรดกโลก และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะการขยายสนามบินจังหวัดน่าน ยกระดับให้เป็นสนามบินอินเตอร์เนชันแนล หากได้รับการยกระดับเป็นเมืองมรดกโลก ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองหลวงพระบางจะมาเที่ยวจังหวัดน่านด้วย มาทั้งสองเมือง จะเป็นการเดินทางข้ามประเทศ อย่างที่เราทราบว่าจังหวัดน่านเป็นเมืองคู่แฝดของหลวงพระบาง 

 

ครม. เห็นชอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เสนอให้กำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทาย และการแสดงความเคารพแบบไทย

 

นายกรัฐมนตรียังเผยว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติหลักการในร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณให้โทษกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ 

 

ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ ที่ให้สมมติฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ โดยกำหนดให้แอมเฟตามีน (ยาบ้า) และเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด พร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

 

สำหรับกระทรวงการคลัง ได้ขออนุมัติและเห็นชอบเสนอโครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND วงเงิน 1,150 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอ 

 

ที่ประชุม ครม. ยังได้รับทราบรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ขยายตัว 1.5% นายกรัฐมนตรีคาดว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะขยายตัวอยู่ที่ 2-3% โดยได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในภาครัฐโดยเร็ว และต้องรายงานผลใน ครม. ครั้งต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising