×

หุ้น เคทีเมดิคอลเซอร์วิส ทะยานแรง! เข้าเทรด mai วันแรกด้วยราคาเปิดที่ 5.10 บาท เพิ่มขึ้น 64.52% จากราคา IPO

23.12.2022
  • LOADING...
หุ้น KTMS

บมจ. เคทีเมดิคอลเซอร์วิส หรือ หุ้น KTMS เข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรกวันนี้ (23 ธันวาคม) มีราคาเปิดการซื้อขายอยู่ที่ 5.10 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ 64.52% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 3.10 บาท หลังจากนั้นในช่วง 30 นาทีแรกของการซื้อ ราคาหุ้นขึ้นต่อไปทำจุด 5.15 บาท เพิ่มขึ้น 2.05 บาท หรือ 66.13%

 

KTMS เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ฟิลเตอร์ วิชั่น (FVC) ประกอบธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (Outsource) มีบริษัทย่อย 3 บริษัทที่ถือหุ้น 85-100% 

 

KTMS มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 223.36 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 76.64 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ FVC (Pre-Emptive Rights) 7.66 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 51.73 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 10.35 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 6.90 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท

 

โดยคิดเป็นมูลค่าระดมทุน 237.57 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 930 ล้านบาท สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 37.29 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO 

 

กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส หรือ KTMS เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมและศูนย์บริการวิศวกรรม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

 

KTMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บมจ.ฟิลเตอร์ วิชั่น ถือหุ้น 53.08% กลุ่มครอบครัวเกียรติชวนันต์ ถือหุ้น 7.67% และกลุ่มครอบครัวเตชะเกษม ถือหุ้น 5.39% 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising