×

การจัดสร้าง ‘พระเมรุมาศ’ เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 70

09.08.2017
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

4 Mins. Read
  • งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 70 และเร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้
  • งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ ประกอบลายฉลุบนโครงพระหีบแล้วเสร็จร้อยละ 80

     พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมาอีกครั้ง โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการก่อสร้าง ดังนี้

 

 

     1. งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 70 และเร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย

     พระเมรุมาศ คืบหน้าร้อยละ 65 งานขยายแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ บุษบกประธาน บุษบกซ่าง และบุษบกหอเปลื้องรวม 9 องค์ ได้ติดตั้งองค์ประกอบส่วนเครื่องบนและกรุหลังคา รวมทั้งการพ่นสีทองทั้งหมดเกือบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมสาบสีลวดลายผ้าทองย่นเพื่อนำมาตกแต่งประดับบนผนังพระเมรุมาศต่อไป

 

 

     พระที่นั่งทรงธรรม คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ 85 ขณะนี้ยังคงเหลือการติดตั้งรวยระกาบนจั่วมุขประธาน ส่วนงานตกแต่งภายในได้ลงสีเดินกรอบทองแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการประดับลวดลายผ้าทองย่นบริเวณเสา คาน รวมทั้งทยอยติดตั้งดาวเพดาน และเริ่มงานตกแต่งภายในห้องประทับและห้องรับรองพระราชอาคันตุกะแล้ว

     ศาลาลูกขุน คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ 80 โดยศาลาลูกขุน 1 และ 2 ทั้งหมดได้ติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ เริ่มงานติดตั้งลวดลายกรอบและดาวเพดาน ส่วนศาลาลูกขุนแบบที่ 3 ได้นำโครงสร้างเข้ามาประกอบติดตั้งภายในบริเวณที่ก่อสร้างแล้ว

 

 

     ทับเกษตร ทิม ขณะนี้ติดตั้งซุ้มคูหาทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อผนังและตกแต่งช่องลูกฟัก รวมทั้งเดินงานระบบสุขาภิบาลในส่วนห้องน้ำ

     งานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วนนาข้าวจำลองและบ่อแก้มลิง ขณะนี้ได้เตรียมพื้นที่ปรับระดับและขุดบ่อไว้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้หล่อคันนารูปเลข 9 ไทย ซึ่งจะฉาบเป็นสีดินทอง สลับกับแปลงนาที่ทางกรมการข้าวจะเตรียมปลูกให้ออกรวงพร้อมกันในวันพระราชพิธี ส่วนพื้นลานในมณฑลพิธีได้ดำเนินการปรับพื้นที่ เทพื้น และปูบล็อกซีเมนต์ไปแล้วมากกว่าครึ่ง และได้เริ่มนำไม้ดัดเข้ามาลงปลูกตามจุดต่างๆ แล้ว

 

 

     พลับพลายกสนามหลวง ขึ้นโครงสร้างและปูพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนกรุหลังคาปะรำและติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

     พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อยู่ระหว่างการติดตั้งรวยระกา หน้าบัน กระจัง และองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

     เกยลา ขณะนี้ผลิตและทดลองประกอบโครงสร้างที่โรงงานแล้วเสร็จร้อยละ 85 อยู่ระหว่างการประสานขอเข้าติดตั้งในพื้นที่บริเวณกำแพงแก้วหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

 

     2. งานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศงานประติมากรรม ความคืบหน้าโดยรวมประมาณร้อยละ 70 โดยรายการที่ปั้นหล่อและเขียนสีแล้วเสร็จ ได้แก่ ประติมากรรมมหาเทพ พระพรหม พระนารายณ์ เทวดานั่งและยืน ครุฑ สัตว์ประจำทิศ ช้าง ม้า โค สิงห์ นาคราวบันได เทพนม และเทพชุมนุมรอบฐานพระเมรุมาศ

     งานจิตรกรรมฉากบังเพลิง และจิตรกรรมโครงการพระราชดำริ ฉากบังเพลิงอยู่ระหว่างลงสีรายละเอียด ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริสำหรับติดตั้งบนพระที่นั่งทรงธรรม มีขนาดสูง 8 เมตร จำนวน 3 ผนัง ขณะนี้ช่างกำลังลงสีรายละเอียดแต่ละส่วน

 

 

     งานจัดสร้างโลหะฉลุลายกลีบบัว สำหรับติดตั้งบริเวณรั้วราชวัติ จัดทำโครงสร้างคืบหน้าร้อยละ 80 และฉลุโลหะลายกลีบบัว คืบหน้าร้อยละ 20

 

 

     3. งานประณีตศิลป์ในงานพระราชพิธี ได้แก่

     งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ ประกอบลายฉลุบนโครงพระหีบแล้วเสร็จร้อยละ 80 ประกอบลวดลายฉลุบนพระโกศ คืบหน้าร้อยละ 40

 

 

     งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ 4 แบบ จำนวนรวม 6 องค์ ขณะนี้ได้จัดทำหุ่นต้นแบบแล้วเสร็จทั้งหมด อยู่ระหว่างการขึ้นหุ่นเพื่อการบุดุนลวดลายและกลึงถ้ำศิลา

 

 

     งานออกแบบและจัดทำเครื่องสังเค็ด จัดทำแบบและขยายแบบทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นต้นแบบเพื่อสรุปรายละเอียดวัสดุและการตกแต่ง รวมทั้งได้ประสานกับสำนักพระราชวังเพื่อดำเนินการจัดสร้างต่อไป

 

 

     4. งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ประกอบด้วย

     การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยาน พระมหาพิชัยราชรถ และพระที่นั่งราเชนทรยาน ได้รับการอนุรักษ์ ปิดทองประดับกระจกแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 80 ส่วนราชรถน้อยได้จัดทำลวดลายแกะสลักขึ้นใหม่ อยู่ระหว่างปิดทองประดับกระจก คืบหน้าร้อยละ 70

     การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ สำหรับอัญเชิญพระบรมศพเวียนอุตราวัฏ และ การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกลับสู่พระบรมมหาราชวังรอบพระเมรุมาศ ขณะนี้งานแกะสลักลวดลายและปิดทองประดับกระจกคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 70

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising