×

ปรับปรุงถนนข้าวสารคืบหน้า 91% เตรียมจัด Big Cleaning 20 พ.ค. นี้ รองรับนักท่องเที่ยวกลับมา

โดย THE STANDARD TEAM
14.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (14 พฤษภาคม) สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าและรับทราบปัญหาโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร

 

สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร ดำเนินโครงการเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสาย และปูพื้นด้วยวัสดุสวยงาม คงทน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งรองรับการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยบริเวณถนนข้าวสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร โดยการจัดขนาดแผงค้าที่เหมาะสมและแบ่งโซนการขายสินค้าตามประเภทสินค้า รวมถึงให้กรุงเทพมหานครสามารถกำกับดูแลมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีอิทธิพล และมิให้ผู้ค้านอกบัญชีหรือผู้ค้าจรเข้ามาเพิ่มจำนวนผู้ค้าในถนนข้าวสาร (กรณีมีผู้ค้าที่มีความเหมาะสมมาแสดงความจำนงเพิ่มเติมจะใช้วิธีการจับสลากในการหมุนเวียนผู้ค้า) ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการค้าย่านถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าวันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยการดำเนินโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารและถนนเยาวราชเป็นจุดแลนด์มาร์กให้สวยงาม โดยเริ่มนำร่องปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารเป็นที่แรก ความคืบหน้าของงาน ปัจจุบันคืบหน้า 91% คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งเร็วกว่าสัญญา 10 วัน และในวันที่ 20 พฤษภาคม สำนักงานเขตพระนครจะจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาทำความสะอาดถนนทั้งเส้น 

 

สำหรับการกลับมาทำการค้าในพื้นที่ หากอยู่ในสถานการณ์ปกติและดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจะสามารถเปิดทำการค้าได้เลย เนื่องจากสำนักงานเขตได้หารือร่วมกับเจ้าพนักงานจราจร และกำหนดให้เป็นจุดผ่อนผันสำหรับทำการค้าเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องติดตามสถานการณ์ไปก่อน อาจจะกำหนดการเปิดไว้คร่าวๆ ประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม หรือ 1 สิงหาคม ในระหว่างนี้จึงมอบหมายเขตประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้ค้าถึงแนวทางการวางรูปแบบแผงค้าภายในถนนข้าวสารให้มีความสวยงามและเป็นไปในทางเดียวกัน เนื่องจากการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ถนนอย่างเดียว ในส่วนของแผงค้าก็จะเปลี่ยนรูปแบบด้วยเพื่อให้มีความเหมาะสม สวยงาม และมีอัตลักษณ์ที่เข้ากับถนนด้วย ซึ่งในเบื้องต้นประชาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสารได้ออกแบบแผงค้าในรูปแบบต่างๆ ของร้านค้า เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านสักเจาะ ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า โดยมีรูปแบบลักษณะของแต่ละร้านต่างกันออกไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและหาสปอนเซอร์เพื่อจัดหางบประมาณมาจัดทำแผงค้า โดยภายหลังจากปรับปรุงทั้งสองส่วนแล้วเสร็จ นอกจากถนนจะสวยงามมีอัตลักษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่เขตก็จะทำงานได้ง่ายขึ้น หากพบแผงค้าที่มีรูปแบบอื่นหรือแตกต่างออกไปก็จะทราบทันทีว่าเป็นผู้ค้าภายนอก ไม่ใช่ผู้ค้าที่ลงทะเบียนไว้กับเขต 

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้ค้า สำนักงานเขตพระนครเคยสำรวจมีจำนวนผู้ค้าประมาณ 250 ราย แต่ทั้งนี้ต้องนำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 มาพิจารณาด้วยว่าผู้ค้าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ 

 

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาจจะพิจารณาขยายเวลาทำการค้าเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ให้ทำกาารค้าเวลา 12.00-24.00 น. อาจแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. เพื่อให้สามารถรองรับผู้ค้ารายเดิมในถนนข้าวสารและผู้ค้ารายใหม่ที่จะมาทำการค้าภายในถนนข้าวสารด้วย แม้ว่าจะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ถนนข้าวสารแล้ว แต่พื้นที่ดังกล่าวยังถือเป็นที่สาธารณะ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายอื่นที่มีความประสงค์จะมาทำการค้าภายในถนนข้าวสารด้วย แต่ต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด 

 

หลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะต่อยอดพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ถนนไกรสีห์ ซึ่งปัจจุบันได้ขอจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะพัฒนาปรับปรุงถนนตานีและถนนรามบุตรีเพิ่มเติมให้พื้นที่ใกล้เคียงถนนข้าวสารให้มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อเป็นแลนด์มาร์กหรือถนนต้นแบบสำหรับจุดท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising