×

เปิดงบ KBank 9 เดือนแรก ‘62 กำไรสุทธิลดลง 4.78% รายได้ค่าธรรมเนียมหดตัว

21.10.2019
  • LOADING...
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2562 ได้แก่ กำไรสุทธิจำนวน 29,924 ล้านบาท ลดลง 4.78% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 77,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.54% 

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 41,646 ล้านบาท ลดลง 6.20% ส่วนใหญ่มาจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง และการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล 

 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) อยู่ที่ระดับ 3.34% 

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 2,684 ล้านบาท หรือ 5.49% ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 43.41% 

 

ทั้งนี้ ธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ 3.53% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่อยู่ระดับ 3.34% 

 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.70% จากสิ้นปี 2561 

 

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ 153.58% โดยสิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 160.60%

 

สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ที่ 19.10% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 16.76%

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories